Responsive image

About us

จากความมุ่งมั่นในการออกแบบ ดำเนินงานภูมิทัศน์และระบบสปริงเกอร์มาตลอดระยะเวลาหลายปี
ได้สั่งสมประสบการณ์และก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2008 โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
ปัจจุบันทางบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานระบบสปริงเกอร์ โครงการหมู่บ้านในเครือ Land and houses
คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงไฟฟ้าและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอล

Responsive image

Sprinkler

Responsive image

Landscape

Responsive image

Service
OUR CLIENTS

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image